Om klagenemnda

Klagenemnda for miljøinformasjon er et uavhengig offentlig organ som ble opprettet 1. januar 2004 samtidig med at miljøinformasjonsloven og nye regler om rett til produktspesifikk informasjon i produktkontrolloven trådte i kraft.

Klagenemnda for miljøinformasjon behandler klager på avslag om miljøinformasjon fra virksomheter etter miljøinformasjonsloven kapittel 4.

Hvordan er klagenemnda sammensatt?

Nemnda består av leder, nestleder og seks medlemmer som alle er utnevnt av regjeringen. Leder og nestleder er jurister. Tre av medlemmene er representanter fra næringslivet, mens de øvrige tre kommer fra henholdsvis en forbrukerorganisasjon, en miljøvernorganisasjon og et medieorgan.

Regler om sammensetning av nemnda er gitt i miljøinformasjonsloven § 19 . Nemnda bistås av et sekretariat som tar seg av den forberedende klagebehandlingen.

Hvordan forberedes klagesaken for behandling?

Sekretariatet forbereder saken for behandling i klagenemnda. Straks en klage blir mottatt sender sekretariatet klagen til innklaget virksomhet som gis en frist for å sende inn sine kommentarer til klagen (tilsvarsfrist). Denne fristen er normalt tre uker. Når virksomheten har gitt sine kommentarer, oversender sekretariatet normalt kommentarene til klager som får en frist til å kommentere tilsvaret. Etter dette vil virksomheten få ny anledning til å gi eventuelle ytterligere kommentarer. Unntaksvis, dersom saken er godt nok utredet og det er unødvendig med ytterligere kommentarer, kan klagen avgjøres etter tilsvarsrunden.

Når begge parter har fått uttalt seg om saken og saken er ferdig forberedt, legger sekretariatet fram saken for klagenemnda. Klagenemnda kan unntaksvis be om et møte med partene for å få en muntlig redegjørelse før vedtak fattes. Dersom det er nødvendig for å opplyse klagesaken kan det i særlige tilfeller innhentes en sakkyndig vurdering. Når saken er godt nok opplyst, behandler nemnda saken og treffer vedtak.

Retningslinjer for Klagenemnda for miljøinformasjon